Algemene voorwaarden

  1) Prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendingskosten (25 €).

  2) Wij kunnen u deze prijzen garanderen gedurende 30 dagen, tenzij zich tussentijdse prijsaanpassingen voordoen bij onze leveranciers.

  3) Installatie en instructie zullen tegen de geldende tarieven in rekening worden gebracht. Tenzij anders vermeld in de aanbieding.

  4) i-Theses is geregistreerd en gecertificeerd als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. (Ons registratienummer: DV.O104673). Hierdoor kan u, onder voorwaarden, gebruik maken van de opleidingssubsidie die verstrekt wordt door de Vlaamse Overheid. Alle info op www.kmo-portefeuille.be.

  4) Opleidingen worden gefactureerd na bestelling. De opleiding dient betaald te zijn voor aanvang van de eerste opleidingsdag. Annuleren kan enkel schriftelijk. Ingeplande opleidingen kosteloos annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang. Tussen 30 en 10 dagen voor aanvang wordt 50% van de som in rekening gebracht, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering kan u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. Het niet bijwonen van één of meerdere lessen ontslaat de cursist niet van zijn betalingsverplichting. In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt i-Theses zich het recht voor de opleiding te annuleren of het programma te wijzigen. Bestelde groepsopleidingen worden geacht opgenomen te worden binnen het jaar na datum van overeenkomst, bestelde privé opleidingen binnen het half jaar. Het niet opnemen van bestelde opleidingsdagen houdt onder geen enkel beding een teruggave, vrijstelling in van het verschuldigde bedrag voor de respectievelijke opleiding.

  5) Levering : 1 tot 2 weken voor standaardproducten, andere producten volgens afspraak.

  6) Wanneer een Subscription Program, onderhoudscontract, servicecontract en/of helpdeskondersteuning voor Autodesk, i-Theses producten of enig ander product wordt opgenomen, wordt dit automatisch verlengd, tenzij dit door de klant één maand voor de vervaldatum schriftelijk wordt geannuleerd en tenzij anders overeengekomen tussen i-Theses en de klant.

  7) Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging, staat het ons vrij te eisen:
  a)
  hetzij, de uitvoering der bestelling en de volledige betaling;
  b) hetzij, een schadeloosstelling van 30% bestellingsom.

  8) Betaling : contant bij levering voor een eerste order. Andere facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, door overschrijving op onze bankrekening. Door het niet betalen van een rekening op de vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

  9) De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht, binnen de 8 dagen, na levering van ons werk, zal beschouwd worden als aanvaarding van ons werk en onze prijzen.

  10) Wij behouden ons het recht voor ons werk aan te rekenen naargelang de levering ervan, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk is.

  11) Wanneer wij ter betaling aanvaard hebben : wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen, blijven onze algemene voorwaarden steeds geldig.

  12) De grootte van onze verantwoordelijkheid inzake eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van ons werk, kan nooit het gefactureerde bedrag overschrijden.

  13) Wanneer een rekening gedurende méér dan 30 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er, binnen de 15 dagen, na ingebrekestelling géén voldoening volgt, uit oorzaak van nalatigheid of bij gebrek aan goede wil in hoofde van de schuldenaar :
  a)
  zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 20 % (met een minimum van 50 €)
  b) zal een nalatigheidintrest aangerekend worden van 12 % op jaarbasis, te berekenen vanaf vervaldatum.

  14) De eventuele geleverde producten blijven eigendom van i-Theses BVBA tot het volledige bedrag vereffend is.

  15) De klant verklaart geen medewerkers of ex-werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen van i-Theses of Hevac, hetzij in dienstverband hetzij middels enig zelfstandig statuut, zonder wederzijdse goedkeuring. In geval van maatwerken geldt dit voor een periode die aanvangt bij de overeenkomst betreffende het project en die voortduurt tot minstens 2 jaar na oplevering van het project enerzijds en 2 jaar na stopzetten van het onderhoudscontract op het project anderzijds. In geval van opleidingen en implementaties geldt dit voor een periode die aanvangt bij start van de overeenkomst inzake de opleiding en/of implementatie en die voortduurt tot een aantal maanden na de laatste opleidingsdag overeenkomend met het aantal gegeven opleidings- en/of implementatiedagen met een minimum van 12 maanden. In geval dit niet nageleefd wordt zal aan i-Theses of Hevac 6 maanden maandloon verschuldigd zijn, zoals voorkomend op de laatste loonstaat bij i-Theses van de betreffende persoon vermeerderd met alle andere wettelijke verplichtingen inzake salaris.

  16) Alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd

  Bij tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden op papier, dan wel via de website, zal er voorrang gegeven worden aan de digitale versie op de website.


  Bijkomende voorwaarden voor analyse & ontwikkeling

  1) In analyses wordt een beschrijvend antwoord gegeven op de implementatie van de gewenste functionaliteit. Eventuele vensters, databasestructuren of andere lay-outs die hieronder getoond worden zijn voorbeelden ter verduidelijking van de tekst. Deze kunnen nog een andere gedaante krijgen in de uiteindelijke programmatie.

  2) Begrotingen steeds onder voorbehoud van verdere besprekingen en analyse van definitieve functionaliteit.

  3) De applicatie wordt in gecompileerde vorm aangeleverd.

  4) De applicatie wordt hardwarematig (met een sleutel) of softwarematig of on-line of een combinatie hiervan beveiligd. In geval van hardware-protectie wordt de kost van de sleutel doorgerekend. In geval van on-line autorisatie is er een jaarlijkse fee van toepassing. iTs heeft het recht om het autorisatiemechanisme in de toekomst bij te stellen.
  De applicatie mag enkel door personeel van de Klant, zoals deze vermeld staat in de verkoopsovereenkomst horend bij deze analyse, worden gebruikt. Noch de applicatie, noch delen ervan, mogen worden doorgegeven aan derden, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

  5) De applicatie en/of bijhorende documentatie zoals analysedocumenten, handleidingen en correspondentie, of gedeelten ervan, mogen nooit door Klant aan derden ter beschikking worden gesteld, noch door Klant buiten adres van Klant gebruikt worden, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.

  6) Van maatwerk worden geen specifieke handleidingen aangeleverd, tenzij expliciet overeengekomen. Daarentegen zullen readme-documenten, aangeleverd bij opeenvolgende versies een beknopt overzicht geven van nieuwe functionaliteit in de voorliggende versie.

  7) iTS behoudt steeds alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van het Auteursrecht, en dit evenzeer voor analyse als programmatie en documentatie bij de programmatuur.

  8) iTS behoudt, ook na levering, steeds alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op aangeleverde software en de daarbij geleverde documentatie, vervangingen, aanvullingen en/of wijzigingen.

  9) iTS behoudt steeds het recht om de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

  10) De Klant verklaart geen medewerkers of ex-werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen van iTS, hetzij in dienstverband hetzij middels enig zelfstandig statuut, zonder wederzijdse goedkeuring.
  In geval van aankoop of ontwikkeling van iTS-programmatie geldt dit voor een periode die aanvangt bij de overeenkomst betreffende het project en die voortduurt tot minstens 2 jaar na oplevering van het project enerzijds en 2 jaar na stopzetten van het onderhoudscontract op het project anderzijds. In geval van opleidingen geldt dit voor een periode die aanvangt bij start van de overeenkomst inzake de opleiding en die voortduurt tot een aantal maanden na de laatste opleidingsdag overeenkomend met het aantal gegeven opleidingsdagen. Indien er gelijktijdig meerdere dergelijke overeenkomsten lopen, worden de zo bepaalde termijnen ervan opgeteld. In geval dit niet nageleefd wordt zal aan iTS 6 maanden maandloon verschuldigd zijn, zoals voorkomend op de laatste loonstaat bij iTS van de betreffende persoon vermeerderd met alle andere wettelijke verplichtingen inzake salaris.

  11) Het gebruik van programmatuur of de resultaten ervan kunnen nooit leiden tot enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor i-Theses.

  12) Onze algemene voorwaarden blijven eveneens onverminderd gelden.

  13) Bestelling of start van uitvoering volgens of verwijzend naar dit document veronderstelt een impliciet akkoord met de bepalingen in dit document, zelfs indien dit niet expliciet werd gehandtekend door Klant.

  14) De leveringen en installaties van de (tussen)versies gebeuren in principe volgens remote login of e-mail.
  Besprekingen/introductie ter plaatse gebeuren op aanvraag en worden apart verrekend aan standaardtarieven of cfr. voorwaarden in offerte.

  15) De klant zorgt voor backups van de ondertussen gebruikte databases en computerconfiguratie. iTS neemt geen verantwoordelijkheid inzake functionaliteit bij tussenversies of indien er gegevens bij de klant verloren gaan door of bij installatie of gebruik van (tussen)versies.

  16) Binnen de 8 dagen na levering van een (tussen)versie wordt deze door gebruiker/Klant getest en krijgt iTS overeenkomstige feedback. Bij ontstentenis daarvan geldt een impliciet akkoord met de in de (tussen)versie toegeleverde functionaliteit.

  17) Aangegeven leverdata zijn steeds onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde input van klant voor aanvang van een volgende fase, zowel als tijdige feedback na oplevering tussenversie.

  18) Indien aangegeven data wegens overmacht door iTS niet kunnen gehaald worden zal dit tijdig aan de klant worden gecommuniceerd en de projectplanning bijgesteld.

  19) Op alle ontwikkelingen geldt een garantie van 1 jaar voor het oplossen van mogelijke bugs in de software. De garantie is beperkt tot het oplossen van de bug.

© Copyright i-Theses. All rights reserved.